معرفی خانواده های بی سرپرست جهت جذب و حمایت در خیریه هفتصد دانه
در معرفی خانواده و تکمیل فرم،به نکات زیر توجه نمایید:
۱- مادر سرپرست خانواده باشد.(عدم حضور پدر در خانواده)
۲- اطلاعات مربوط به شغل به طور کامل ذکر شود.( لفظ آزاد کفایت نمی کند )
۳- در صورتیکه فردی از اعضای خانواده به استقلال رسیده است،درقسمت توضیحات ذکر شود.
4- در قسمت توضیحات هر گونه شرح و توضیح دیگری که فکر میکنید مورد نیاز است را ثبت کنید.
5-تمامی موارد خواسته شده به صورت دقیق پاسخ داده شود.
اطلاعات اعضای خانواده

نام خانوادگی خانواده

اطلاعات مادر خانواده

(نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد - وضعیت تحصیلات - شغل - میزان در آمد- وضعیت تاهل - وضعیت بیمه - بیماری )

اطلاعات فرزند اول خانواده

(نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد - وضعیت تحصیلات - شغل - میزان در آمد- وضعیت تاهل - وضعیت بیمه - بیماری )

اطلاعات فرزند دوم خانواده

(نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد - وضعیت تحصیلات - شغل - میزان در آمد- وضعیت تاهل - وضعیت بیمه - بیماری )

اطلاعات فرزند سوم خانواده

(نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد - وضعیت تحصیلات - شغل - میزان در آمد- وضعیت تاهل - وضعیت بیمه - بیماری )

اطلاعات فرزند چهارم خانواده

(نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد - وضعیت تحصیلات - شغل - میزان در آمد- وضعیت تاهل - وضعیت بیمه - بیماری )

اطلاعات فرزند پنجم خانواده

(نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد - وضعیت تحصیلات - شغل - میزان در آمد- وضعیت تاهل - وضعیت بیمه - بیماری )

مشخصات پدر خانواده

مشخصات پدر خانواده

( شغل و علت فوت در صورت فوت ایشان و یا وضعیت فعلی ایشان در صورت حیات )

کمک های دریافتی خانواده

آیا خانواده از مجموعه و یا آشنایان خود کمکی دریافت می کنند؟

نام مجموعه یا آشنایان

مبلغ کمک به صورت ماهیانه

آیا مزایای بیمه پدر(فوت کرده) را دریافت می کند؟

مبلغ کمک دریافتی

آیا نفقه یا کمک از طرف پدر(که جدا زندگی می کند) دریافت می کنند؟

مبلغ دریافتی

سایر توضیحات

اطلاعات مسکن خانواده

نوع محل سکونت

حدود متراژ مسکن

میزان اجاره

میزان پیش پرداخت

آدرس دقیق محل سکونت

تلفن محل سکونت

اطلاعات بدهی خانواده

مبلغ بدهی

علت بدهی

نحوه بازپرداخت

توضیحات

توضیحات

در این قسمت هرگونه توضیحات تکمیلی دیگر را ارایه دهید

مشخصات معرف خانواده
معرف گرامی لطفا اطلاعات خود را با دقت کامل وارد نمایید

نام و نام خانوادگی

تلفن

تلفن همراه

پست الکترونیک

نحوه آشنایی با خیریه 700 دانه

تاریخ تکمیل فرم